Franjevci trećoredci glagoljaši

Fra Branko Lovrić preuzima upravljanje Provincijom

Budući da je dosadašnji provincijal mons. Ivo Martinović imenovan novim biskupom Požeške biskupije, upravljanje Provincijom franjevaca trećoredaca glagoljaša preuzima provincijski vikar fra Branko Lovrić. Službu upravljanja vršit će do sljedećih izbora za novoga provincijala.