Franjevci trećoredci glagoljaši

Završena Provincijska kongregacija

 

Poslije Provincijskoga kapitula i prvog dijela Provincijske kongregacije franjevaca trećoredaca u travnju ove godine u Samostanu sv. Franje Ksaverskoga u Zagrebu, sjedištu Provincije, održan je 7. i 8. lipnja 2021. i drugi, završni dio Provincijske kongregacije.

Provincijskom kongregacijom je predsjedao provincijal fra Ivo Martinović, delegat generalnog vikara i generalnog vizitatora fra Seana Sheridana, a sudjelovali su i svi ostali članovi nove Provincijske uprave: provincijski vikar fra Branko Lovrić te provincijski vijećnici fra Zvonimir Brusač, fra Matej Jovanovac, fra Branko Janjić i fra Ivan Paponja. Zadaća je Provincijske kongregacije rasporediti službe i dužnosti u Provinciji uvažavajući smjernice Provincijskoga kapitula.

Za odgojitelja postulanata i zavjetovanika-bogoslova imenovan je fra Matej Jovanovac, a za učitelja novaka fra Joso Živković.  Zatim je Provincijska kongregacija, na temelju prijedlogâ predsjedatelja Provincijske kongregacije, provincijala fra Ive Martinovića i na temelju razmjene mišljenjâ, odredila službe i dužnosti braće u Provinciji te raspored braće po samostanima i kućama u sljedeće četiri godine. Određeni su gvardijani (samostanski poglavari), samostanski vikari, ekonomi i vijećnici te predložena braća za župnike i župne vikare u župama koje su povjerene Provinciji. Prijedlozi za imenovanje župnika i župnih vikara poslat će se nadležnim  nadbiskupima i biskupima.  Imenovani su i predstavnici Provincije u novome Upravnom vijeću Doma za starije i nemoćne osobe Kuća sv. Franje u Odri, u Zagrebu  (u vlasništvu Provincije).

Na Provincijskoj kongregaciji je provincijski ekonom fra Branko Lovrić obavijestio o sljedećim koracima prema skorom početku radova na konstrukcijskoj sanaciji i obnovi crkve sv. Franje Ksaverskog u Zagrebu koja je oštećena u potresu u ožujku prošle godine te izvijestio o završetku radova na potpunoj obnovi Samostana sv. Marije Magdalene u Portu na  otoku Krku. Najavljeno je da će Dan Provincije ove godine biti 17. rujna, prigodom 25. obljetnice smrti šibenskog biskupa fra Srećka Badurine.

Zaključeno je da će se na prvoj sjednici nove Provincijske uprave razmotriti prijedlozi provincijskih povjerenstava za ostvarivanje odlukâ i preporukâ Provincijskog kapitula 2021. g. tijekom sljedeće četiri godine.

Na prvom dijelu Provincijske kongregacije za provincijskog je tajnika izabran fra Zvonimir brusač, a za provincijskog ekonoma fra Branko Lovrić.

Provincija franjevaca trećoredaca glagoljaša ima trinaest samostana. U sedam samostana je i sjedište župe. Braća djeluju u još nekoliko župa koje nisu povezane sa samostanom te u dvije hrvatske katoličke misije u inozemstvu.

Fra Zvonimir Brusač

(Na slici: Samostan sv. Franje Ksaverskoga u Zagrebu, sjedište Provincije)